in , ,

Skandináv lottó számhúzónak jelentkezés: feltételek, részletek itt

Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei
Hirdetés
Hirdetés

Skandináv lottó számhúzónak jelentkezés: feltételek, részletek itt.

Legyen Ön a Skandináv lottó számhúzója!

Tájékoztatjuk, hogy a számhúzónak történő pályázás lehetőségét a játékosaink és munkatársaink egészségének védelme érdekében a koronavírus járvány miatt határozatlan időre felfüggesztettük, ezáltal a számsorsolásokon személyesen részt venni a továbbiakban nem lehetséges.” – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Játsszon Skandináv lottót egy szelvényen legalább 1750 forintért (amelybe a Joker játék(ok) értéke nem számít bele), és pályázzon a játékba küldést követő sorsolás napján (szerdán) 24:00 óráig az ezen az oldalon található pályázati űrlapon vagy telefonon a 06-1/224-26-26 számon!

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott játékkal csak egyszer pályázhat. Ha öthetes játékot legalább 7875 forint értékben játszik, játéka érvényessége alatt hetente pályázhat. Egy héten belül, a részvételi feltételt többszörösen meghaladó értékű átvételi igazolás is csak egy pályázatra jogosít.

Az interneten és telefonon beérkezett érvényes pályázatok közül sorsoljuk ki azt a 3 pályázót, akik lehetőséget kapnak a Skandináv lottó élő televíziós sorsolási műsorában való részvételre. Ezen pályázókat írásban értesítjük, és közülük a helyszínen sorsolással dől el, hogy ki lesz a műsorban a számhúzó és kik a tartalék játékosok.

A Skandináv lottó sorsolás helyszíne: Fortuna Stúdió (Pólus Center – Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 131.)

Nyeremények

A kisorsolt tartalék játékosok (2 fő) nyereménye egyenként 30.000 Ft. A nyerőszámokat húzó játékos 200.000 forintot kap, amelynek kifizetése a sorsolás helyszínén készpénzben történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy azt az átvételi igazolást, amellyel pályázott, két hétig feltétlenül őrizze meg, mert a Stúdióban át kell adnia. A TV-műsorba történő pályázással a pályázó játékos hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben pályázatát az Szerencsejáték Zrt. kisorsolja – a pályázatában megadott személyes adatok közül a nevét és lakcímét (csak a helység megjelölését) a Szerencsejáték Zrt. nyilvánosságra hozza.

Pályázás módja

Telefonon
Telefonon történő pályázáskor a játékosoknak a – személyazonosságot igazoló okmányukban szereplő – nevüket és állandó lakcímüket szóban; míg Skandináv lottó játékuk adatait (az átvételi igazolásuk 40-nel kezdődő egyedi átvételi számának első 16 számjegyét, illetve internetes, SMS-ben, vagy ATM-en  befizetett játék esetén az elektronikus sorsjegyük 16 jegyű egyedi azonosító számát), irányítószámukat és esetlegesen telefon elérhetőségüket a telefon nyomógombjainak segítségével, billentyűzés útján kell megadniuk. Amennyiben a levelezési cím az állandó lakcímtől eltér, azt is meg kell adniuk irányítószámmal együtt.

Interneten
Interneten történő pályázás esetén az itt található Pályázati űrlap kitöltésével pályázhatnak a játékba küldés játékhetében, illetve öthetes játék esetén az öthetes érvényesség heteiben szerdán 24:00 óráig. A honlapon található „Pályázati űrlap” megfelelő rovatainak kitöltése után a „Pályázok” gombra kattintva kerül rögzítésre a játékosok pályázata.

A számítógépes rendszer a beérkező hívásoknál, illetve az interneten feladott pályázatoknál azonnal kiszűri, illetve nem fogadja azokat a játékazonosító adatokat, amelyekkel már pályáztak. Ily módon a többszörös pályázás lehetősége adott hét alatt egyazon átvételi igazolás számmal, illetve elektronikus sorsjegy számmal kizárt.

Az akcióban nem vehetnek részt, és ezáltal nyereményjogosultságot sem szerezhetnek a Szerencsejáték Zrt. munkavállalói, az értékesítésben személyesen részt vevő üzleti partnerei és azok terminált kezelő munkavállalói.

Szerencsejátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, és nyereményre sem jogosultak.

Külföldi személyek csak abban az esetben juthatnak nyereményhez, ha érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pld. fényképes jogosítvány és lakcímkártya), továbbá magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A lakcímet igazolhatja tartózkodási engedéllyel (amit a szállásadója és két tanú is aláír), külföldi okmánnyal vagy magyarországi lakcímkártyával.

A Skandináv lottó számhúzójának kiválasztása

A Skandináv lottó számhúzója – a stúdióban, Sorsolási Bizottság felügyeletében és közjegyző jelenlétében – azon 3 pályázó közül kerül kisorsolásra, akiket a Skandináv lottó elősorsoláson kisorsoltak és a sorsolás helyszínén legkésőbb a számhúzó kiválasztását célzó sorsolás megkezdéséig személyesen megjelennek, valamint nyereményjogosultságukat igazolni tudják. A megjelölt határidő jogvesztő hatályú!

Számhúzó-jelölt csak az elősorsoláson kisorsolt és a számsorsolás helyszínén személyesen megjelent játékos lehet, meghatalmazást nem fogadunk el.

A sorsolás módja: A fenti időpontig a stúdióban személyesen megjelent és a részvételi feltételeknek megfelelt számhúzó-jelöltek az 1-3-ig számozott golyók közül az elősorsoláson történt kisorsolásuk sorrendjében egyenként 1 golyót húznak ki a sorsolási eszközből. Aki az 1-es számot húzza, az lesz az adott sorsolás kézi számhúzója, a másik két játékos pedig a tartalék számhúzó.

Nyeremény

A számhúzó nyereménye nettó 200.000 Ft, a 2 fő tartalék számhúzó nyereménye személyenként nettó 30.000 Ft.

Abban az esetben, ha a számhúzó önhibáján kívül nem képes a számhúzásra, lehetőséget biztosítunk arra, hogy kísérője lássa el a számhúzói teendőket.

Abban az esetben, ha a Sorsolási Bizottság megítélése szerint a megjelent számhúzó-jelöltek bármelyike a számsorsolásban való közreműködésre önhibájából alkalmatlan, elveszíti jogosultságát arra, hogy számhúzó-jelölt, illetve ezáltal számhúzó lehessen, így a számsorsolásra az első tartalék játékos lép a helyébe. Az alkalmatlan számhúzó-jelölt ebben az esetben csak a nettó 30.000,- Ft alapnyereményre jogosult.

Nyereményjogosultság

A nyereményhez jutás feltétele a 18. életév betöltése. Az a játékos, aki a játék megtételekor, a pályázás időpontjában még nem töltötte be a 18. életévét, nyereményre nem jogosult.

Csak azon játékos juthat nyereményhez, akit előzetesen számhúzó-jelöltnek kisorsoltak, a nyereményjogosultságát igazolni tudja és személyesen megjelenik a stúdióban. A kisorsolt pályázónak helyszínen be kell mutatnia a Sorsolási Osztály képviselőjének a személyazonosságát és a lakcímét igazoló okmány(oka)t (a pályázáskor megadott címet dokumentummal igazolni kell!), továbbá:

  •  értékesítőhelyen befizetett játék esetén a kisorsolt pályázatában megadott azonosító számú átvételi igazolását is.

Amennyiben az átvételi igazolást a játékos Skandináv lottó vagy Joker játékban, vagy központi szervezésű automatikus részvételű akcióban elért nyereményének igénylésekor a Szerencsejáték Zrt.-nek korábban már átadta, akkor a korábban az átvételi igazolás átadásakor kapott Nyereményigénylési lap “B” példányát kell bemutatnia a stúdióban.

Az egyhetes, valamint az öthetes átvételi igazolásokat a bemutatással egyidejűleg a Sorsolási Osztály képviselője lefénymásolja, és az eredeti példányokat visszaadja a játékosoknak.
A Sorsolási Osztály képviselője nem vizsgálja, hogy a játékos az átvételi igazolást jogosan vagy jogtalanul tartja-e a birtokában.

  • internetes játék esetén: az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződést vagy bankszámlakivonatot is,
  • SMS-es játék esetén: azt az üzembe helyezett SIM-kártyát, amelyről a fogadás történt,
  • ATM-en befizetett játék esetén játék esetén: azt a bankkártyát, amellyel a fogadás történt, és azt az üzembe helyezett SIM-kártyát, amelyhez tartozó telefonszámot az ATM-en való regisztrációkor a játékos megadott.

Az a kisorsolt számhúzó-jelölt, aki a számhúzók kiválasztását célzó sorsoláson nem jelenik meg a sorsolás megkezdéséig, elveszíti jogosultságát, hogy számhúzó lehessen, tartalék játékosnak minősül, és csak az alapnyereményre (30.000 Ft) lesz jogosult. Amennyiben azonban a kisorsolt számhúzó-jelölt nem jelenik meg a sorsolás helyszínén legalább 20 perccel a Skandináv lottó számsorsolás (televíziós élő adás) megkezdése előtt sem, az alapnyereményre sem jogosult. A megjelölt határidők jogvesztő hatályúak!

Nem jogosult továbbá a nyereményre a játékos abban az esetben sem, ha megjelenik ugyan a helyszínen, de bármilyen okból nem tudja bemutatni a személyazonosságát igazoló dokumentumokat, valamint

  • nem tudja bemutatni a pályázatához kapcsolódó eredeti átvételi igazolást (vagy annak Szerencsejáték Zrt. részére korábban nyereményigénylés keretében történt átadását igazoló Nyereményigénylési lap “B” példányát),
  • az elektronikus fogadási rendszerben (interneten, SMS-ben, ATM-en) befizetett játékkal történt pályázás esetén amennyiben a játékos nem felel meg a regisztráció feltételeinek (azaz a pályázáskor nem töltötte be 18. életévét, illetőleg nem rendelkezik magyarországi állandó lakhellyel), továbbá SMS-es játék esetén nincs birtokában a játékhoz használt üzembe helyezett SIM-kártya,
  • nem tudja bemutatni az ATM-es játék esetében a játék befizetéséhez használt bankkártyát és a regisztráció során megadott mobiltelefonszámhoz tartozó üzembe helyezett SIM-kártyát,
  • internetes játék esetén az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződését vagy bankszámlakivonatát nem tudja bemutatni,
  • az elektronikus fogadási rendszerben (interneten, SMS-ben, ATM-en) befizetett játékkal történt pályázás esetében a játékos a személyazonosságát igazoló okiratban és a lakcímkártyáján szereplő adatai nem egyeznek meg a rendszerben tárolt (a regisztráció során megadott vagy később módosított) adataival, illetve ha a pályázó személye és a rendszerben regisztrált személy nem azonos.

Ha a fenti tények valamelyike a Szerencsejáték Zrt. tudomására jut, akkor a nyeremény kifizetését visszautasítja.

A helyszínen a nyertes játékosnak nyilatkoznia kell, hogy a meghirdetett akcióban való részvételét kizáró okok nem állnak fent. A Nyilatkozat aláírása kötelező, annak hiányában a nyertes részére nem adható át/fizethető ki a nyeremény.

Várjuk a kommentedet!
hatos lottó nyerőszámok

Hatoslottó számhúzónak jelentkezés: feltételek, részletek itt

ötös lottó nyerőszámai

Ötöslottó számhúzónak jelentkezés: feltételek, részletek itt