in ,

Ötöslottó számhúzónak jelentkezés: feltételek, részletek itt

ötös lottó nyerőszámai
Hirdetés
Hirdetés

Ötöslottó számhúzónak jelentkezés: feltételek, részletek itt.

Legyen Ön az Ötöslottó számhúzója!

Tájékoztatjuk, hogy a számhúzónak történő pályázás lehetőségét a játékosaink és munkatársaink egészségének védelme érdekében a koronavírus járvány miatt határozatlan időre felfüggesztettük, ezáltal a számsorsolásokon személyesen részt venni a továbbiakban nem lehetséges.” – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Játssz Ötöslottót egy szelvényen legalább 1000 forintért (amelybe a Joker játék(ok) értéke nem számít bele), és pályázz a játékba küldés hetén (szombaton) 24:00 óráig ezen az oldalon található pályázati űrlapon, vagy a 06-1-224-2626-os telefonszámon!

Felhívjuk figyelmed, hogy az adott játékkal csak egyszer pályázhatsz. Ha öthetes játékot legalább 5000 forint értékben játszol, játékod érvényessége alatt hetente pályázhatsz. Egy héten belül, a részvételi feltételt többszörösen meghaladó értékű átvételi igazolás is csak egy pályázatra jogosít.
Az interneten vagy telefonon beérkezett érvényes pályázatok közül sorsoljuk ki azt a 3 pályázót, akik lehetőséget kapnak az Ötöslottó televíziós sorsolási műsorában való részvételre. Ezen kisorsolt pályázókat írásban értesítjük. A 3 számhúzó-jelölt közül az élő műsorban sorsoljuk ki a számhúzót.
Az Ötöslottó sorsolás helyszíne: Fortuna Stúdió (Pólus Center – Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 131.)

Nyeremények

Az elősorsoláson kisorsolt játékosok (számhúzó-jelőltek) alapnyereménye 30.000 Ft, amelynek átadása a számsorsolás helyszínén készpénzben történik.

Ezen felül, ha a számhúzó a nyerőszámok sorsolásának megkezdése előtt megnevezett száma szerepel a heti nyerőszámok között nyereménye 1.000.000 Ft, amelynek kifizetése banki átutalással történik. Amennyiben az Ötöslottó heti nyerőszámai között a számhúzó által korábban kiválasztott 1 és 90 közötti szám nem kerül kisorsolásra, úgy nyereménye az általa kihúzott legnagyobb szám 5.000-szerese, amelynek kifizetése a számsorolás helyszínén készpénzben történik. Felhívjuk figyelmed, hogy azt az átvételi igazolást, amellyel pályáztál, két hétig feltétlenül őrizd meg, mert a Stúdióban át kell adnod! A tv-műsorba történő pályázással a pályázó játékos hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben pályázatát az Szerencsejáték Zrt. kisorsolja – a pályázatában megadott személyes adatok közül a nevét és lakcímét (csak a helység megjelölését) az Szerencsejáték Zrt. nyilvánosságra hozza.

Pályázás módja

Telefonon

Telefonon történő pályázáskor a játékosoknak a – személyazonosságot igazoló okmányukban szereplő – nevüket és állandó lakcímüket szóban; míg Ötöslottó játékuk adatait (az átvételi igazolásuk egyedi átvételi számának első 16 számjegyét, illetve internetes, SMS-ben, vagy ATM-en befizetett játék esetén az elektronikus sorsjegyük 16 jegyű egyedi azonosító számát), irányítószámukat és esetlegesen telefon elérhetőségüket a telefon nyomógombjainak segítségével, billentyűzés útján kell megadniuk. Amennyiben a levelezési cím az állandó lakcímtől eltér, azt is meg kell adniuk irányítószámmal együtt.

Interneten

Interneten történő pályázás esetén az itt található Pályázati űrlap kitöltésével pályázhatnak a játékba küldés játékhetében, illetve öthetes játék esetén az öthetes érvényesség heteiben szombaton 24:00 óráig. A honlapon található „Pályázati űrlap” megfelelő rovatainak kitöltése után a „Pályázom” gombra kattintva kerül rögzítésre a játékos pályázata.
A számítógépes rendszer a beérkező hívásoknál, illetve az interneten feladott pályázatoknál azonnal kiszűri, illetve nem fogadja azokat a játékazonosító adatokat, amelyekkel már pályáztak. Ily módon a többszörös pályázás lehetősége adott hét alatt egyazon átvételi igazolás számmal, illetve kódazonosítású technikai sorsjegy számmal kizárt.
Az akcióban nem vehetnek részt, és ezáltal nyereményjogosultságot sem szerezhetnek a Szerencsejáték Zrt. munkavállalói, az értékesítésben személyesen részt vevő üzleti partnerei és azok terminált kezelő munkavállalói.
Szerencsejátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, és nyereményre sem jogosultak.
Külföldi személyek csak abban az esetben juthatnak nyereményhez, ha érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pld. fényképes jogosítvány és lakcímkártya), továbbá magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A lakcímet igazolhatja tartózkodási engedéllyel (amit a szállásadója és két tanú is aláír), külföldi okmányaival vagy magyarországi lakcímkártyával.

Az Ötöslottó sorsolási műsorán belül – Sorsolási Bizottság felügyeletében és közjegyző jelenlétében – a stúdióban kerül kisorsolásra az Ötöslottó sorsolás számhúzója (aki kézi sorsolásnál kiemeli a nyerőszámokat a sorsolóeszközből, gépi sorsolás esetén pedig elindítja a sorsológépet) azon 3 játékos közül, akiket az elősorsoláson kisorsoltak és a számsorsolás helyszínén legkésőbb a számsorsolás (élő televíziós sorsolási műsor) megkezdése előtt 20 perccel személyesen megjelennek, és nyereményjogosultságukat igazolni tudják. A megjelölt határidő jogvesztő hatályú!

Számhúzó-jelölt csak az elősorsoláson kisorsolt és a számsorsolás helyszínén személyesen megjelent játékos lehet, meghatalmazást nem fogadunk el.
Ha a számhúzó-jelölt Játékoskártya használatával vásárolt játékkal pályázott és a Játékoskártyán a biztonsági szint be volt állítva az elősorsolás időpontjában, akkor csak a Játékoskártyához rendelt játékos jogosult nyereményre és a stúdióban a számhúzó-jelölt kiválasztását célzó sorsoláson részt venni.

A sorsolás módja: a kisorsolt és a stúdióban a számhúzó kiválasztását célzó sorsolásig megjelent számhúzó-jelöltek az 1-3-ig számozott golyók közül az elősorsoláson történt kisorsolásuk sorrendjében egyenként 1 golyót húznak ki a sorsolási eszközből. Aki az 1-es számot húzza, az lesz az adott sorsolás kézi számhúzója, a másik két játékos pedig a tartalék számhúzó.

Abban az esetben, ha a számhúzó önhibáján kívül nem képes a számhúzásra, lehetőséget biztosítunk arra, hogy kísérője lássa el a számhúzói teendőket.
Abban az esetben, ha a Sorsolási Bizottság megítélése szerint a megjelent számhúzó-jelöltek bármelyike a számsorsolásban való közreműködésre önhibájából alkalmatlan, elveszíti jogosultságát arra, hogy számhúzó-jelölt, illetve ezáltal számhúzó lehessen, így csak a nettó 30.000,- Ft alapnyereményre jogosult.

Nyereményjogosultság

A nyereményhez jutás feltétele a 18. életév betöltése. Az a játékos, aki a játék megtételekor, a pályázás időpontjában még nem töltötte be a 18. életévét, nyereményre nem jogosult.
Csak azon játékos juthat nyereményhez, akit előzetesen számhúzó-jelöltnek kisorsoltak, a nyereményjogosultságát igazolni tudja és személyesen megjelenik a stúdióban.
A kisorsolt pályázónak a helyszínen be kell mutatnia a Sorsolási Osztály képviselőjének a személyazonosságát és a lakcímét igazoló okmány(oka)t (a pályázáskor megadott címet dokumentummal igazolni kell!), továbbá:

 • értékesítőhelyen befizetett játék esetén a kisorsolt pályázatában megadott azonosító számú átvételi igazolását is.
  Amennyiben az átvételi igazolást a játékos Ötöslottó vagy Joker játékban, vagy központi szervezésű automatikus részvételű akcióban elért nyereményének igénylésekor a Szerencsejáték Zrt.-nek korábban már átadta, akkor a korábban az átvételi igazolás átadásakor kapott Nyereményigénylési lap „B” példányát kell bemutatnia a stúdióban. Az egyhetes, valamint az öthetes átvételi igazolásokat a bemutatással egyidejűleg a Sorsolási Osztály képviselője lefénymásolja, és az eredeti példányokat visszaadja a játékosoknak.
  A Játékoskártya használatával vásárolt játék esetén, ha a játékhoz tartozó Játékoskártyán a biztonsági szint az elősorsolás időpontjában be volt állítva, akkor a kisorolt pályázónak be kell mutatnia a pályázatában megadott játékhoz tartozó Játékoskártyát is. Amennyiben nem tudja bemutatni a Játékoskártyát, akkor részére a helyszínen készpénzben nem fizethető ki a nyeremény.
  A Játékoskártya használata nélkül vásárolt játékok esetében, illetve az olyan Játékoskártya használatával vásárolt olyan játék esetében, amelyen a biztonsági szint az elősorolás időpontjában nem volt beállítva, a Sorsolási Osztály képviselője nem vizsgálja, hogy a játékos az átvételi igazolást jogosan vagy jogtalanul tartja-e birtokában.
 • internetes játék esetén: az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződést vagy bankszámlakivonatot is,
 • SMS-es játék esetén: azt az üzembe helyezett SIM-kártyát, amelyről a fogadás történt,
 • ATM-en befizetett játék esetén: azt a bankkártyát, amellyel a fogadás történt, és azt az üzembe helyezett SIM-kártyát, amelyhez tartozó telefonszámot az ATM-en való regisztrációkor a játékos megadott.

Az a kisorsolt számhúzó-jelölt, aki a számhúzók kiválasztását célzó sorsoláson nem jelenik meg a számsorsolás (élő televíziós sorsolási műsor) megkezdése előtt legalább 20 perccel hamarabb a sorsolás helyszínén, elveszíti jogosultságát, hogy számhúzó lehessen és a 30.000 Ft alapnyereményre sem jogosult. A megjelőlt határidők jogvesztő hatályúak!
A Játékoskártya használatával vásárolt játék esetén, ha a játékhoz tartozó Játékoskártyán a biztonsági szint az elősorsolás időpontjában be volt állítva, de a kisorsolt pályázó nem tudja bemutatni a pályázatában megadott játékhoz tartozó Játékoskártyát, akkor részére a helyszínen készpénzben nem fizethető ki a nyeremény. Ebben az esetben részére nyereményigénylési lap helyszínen történő benyújtását követően átutalással történik a nyeremény kifizetése.
Nem jogosult továbbá a nyereményre a játékos abban az esetben sem, ha megjelenik ugyan a helyszínen legkésőbb a megadott határidőig, de bármilyen okból nem tudja bemutatni a személyazonosságát igazoló dokumentumokat, valamint

 • nem tudja bemutatni a pályázatához kapcsolódó eredeti átvételi igazolást (vagy annak Szerencsejáték Zrt. részére korábban nyereményigénylés keretében történt átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányát),
 • az elektronikus fogadási rendszerben (interneten, SMS-ben, ATM-en) befizetett játékkal történt pályázás esetén amennyiben a játékos nem felel meg a regisztráció feltételeinek (azaz a pályázáskor nem töltötte be 18. életévét, illetőleg nem rendelkezik magyarországi állandó lakhellyel), továbbá SMS-es játék esetén nincs birtokában a játékhoz használt üzembe helyezett SIM-kártya,
 • nem tudja bemutatni az ATM-es játék esetében a játék befizetéséhez használt bankkártyát és a regisztráció során megadott mobiltelefonszámhoz tartozó üzembe helyezett SIM-kártyát,
 • internetes játék esetén az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződését vagy bankszámlakivonatát nem tudja bemutatni
 • az elektronikus fogadási rendszerben (interneten, SMS-ben, ATM-en) befizetett játékkal történt pályázás esetében a játékos a személyazonosságát igazoló okiratban és a lakcímkártyáján szereplő adatai nem egyeznek meg a rendszerben tárolt (a regisztráció során megadott vagy később módosított) adataival, illetve ha a pályázó személye és a rendszerben regisztrált személy nem azonos.

Ha a fenti tények valamelyike a Szerencsejáték Zrt. tudomására jut, akkor a nyeremény kifizetését visszautasítja. Amennyiben utólagosan jut a Szerencsejáték Zrt. tudomására olyan, a nyertes nyereményjogosultságát kizáró tény, akkor a Szerencsejáték Zrt. kezdeményezheti a nyeremény visszafizetését.

A helyszínen a nyertes játékosnak nyilatkoznia kell, hogy a meghirdetett akcióban való részvételét kizáró okok nem állnak fent. A Nyilatkozat aláírása kötelező, annak hiányában a nyertes részére nem adható át/fizethető ki a nyeremény.

Érvényes: 2018. augusztus 19-től

Várjuk a kommentedet!
Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei

Skandináv lottó számhúzónak jelentkezés: feltételek, részletek itt

Csak a szerencsén múlik kvíz 24. – Ma is mutatjuk a legújabb kérdéseket!