hatos lottó nyerőszámok

Hatoslottó számhúzónak jelentkezés: feltételek, részletek itt

Hirdetés

Hatoslottó számhúzónak jelentkezés: feltételek, részletek itt.

Legyen Ön a Hatoslottó számhúzója!

Játsszon Hatoslottót egy szelvényen legalább 1500 forintért (amelybe a Joker játék(ok) értéke nem számít bele), és pályázzon a játékba küldést követő sorsolás napján (vasárnap) 24:00 óráig az itt található pályázati űrlapon, vagy telefonon a 06-1/224-26-26 számon!

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott játékkal csak egyszer pályázhat. Ha azonban öthetes játékot játszik legalább 6750 forint értékben, játéka érvényessége alatt hetente pályázhat. Egy héten belül a részvételi feltételt többszörösen meghaladó értékű átvételi igazolás is csak egy pályázatra jogosít.

Az interneten vagy telefonon beérkezett érvényes pályázatok közül az elősorsoláson 9 számhúzó-jelölt kerül kisorsolásra.

Pályázatának kisorsolása esetén írásban vagy telefonon értesítjük, hogy lehetőséget kapott a Hatoslottó élő televíziós sorsolásában való részvételre.

A kisorsolt számhúzó-jelöltek közül a helyszínen dől el, hogy ki lesz a műsor 6 számhúzója és kik a tartalék játékosok.

A Hatoslottó sorsolás helyszíne: Fortuna Stúdió (Pólus Center – Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 131.)

Nyeremények

Az elősorsoláson kisorsolt játékosok (számhúzó-jelöltek) alapnyereménye 30.000 Ft. Ezen felül a számhúzók az általuk kisorsolt Hatoslottó nyerőszám hatezerszeres összegét nyerik meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy azt az átvételi igazolást, amellyel pályázott, két hétig feltétlenül őrizze meg, mert a Stúdióban át kell adnia. A TV-műsorba történő pályázással a pályázó játékos hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben pályázatát az Szerencsejáték Zrt. kisorsolja – a pályázatában megadott személyes adatok közül a nevét és lakcímét (csak a helység megjelölését) az Szerencsejáték Zrt. nyilvánosságra hozza.

Pályázás módja

Telefonon

Telefonon történő pályázáskor a játékosoknak a – személyazonosságot igazoló okmányukban szereplő – nevüket és állandó lakcímüket szóban; míg Hatoslottó játékuk adatait (az átvételi igazolásuk 40-nel kezdődő egyedi átvételi számának első 16 számjegyét, illetve internetes, SMS-ben, vagy ATM-en  befizetett játék esetén az elektronikus sorsjegyük 16 jegyű egyedi azonosító számát), irányítószámukat és esetlegesen telefon elérhetőségüket a telefon nyomógombjainak segítségével, billentyűzés útján kell megadniuk. Amennyiben a levelezési cím az állandó lakcímtől eltér, azt is meg kell adniuk irányítószámmal együtt.

Interneten

Interneten történő pályázás esetén az itt található Pályázati űrlap kitöltésével pályázhatnak a játékba küldés játékhetében, illetve öthetes játék esetén az öthetes érvényesség heteiben vasárnap 24:00 óráig. A Pályázati űrlap megfelelő rovatainak kitöltése után a “Pályázok” gombra kattintva kerül rögzítésre a játékosok pályázata.

A számítógépes rendszer a beérkező hívásoknál, illetve az interneten feladott pályázatoknál azonnal kiszűri, illetve nem fogadja azokat a játékazonosító adatokat, amelyekkel már pályáztak. Ily módon a többszörös pályázás lehetősége adott hét alatt egyazon átvételi igazolás számmal, illetve elektronikus sorsjegy számmal kizárt.

Az akcióban nem vehetnek részt, és ezáltal nyereményjogosultságot sem szerezhetnek a Szerencsejáték Zrt. munkavállalói, az értékesítésben személyesen részt vevő üzleti partnerei és azok terminált kezelő munkavállalói. Szerencsejátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, és nyereményre sem jogosultak.

Külföldi személyek csak abban az esetben juthatnak nyereményhez, ha érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pld. fényképes jogosítvány és lakcímkártya), továbbá magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A lakcímet igazolhatja tartózkodási engedéllyel (amit a szállásadója és két tanú is aláír), külföldi okmányaival vagy magyarországi lakcímkártyával.

A Hatoslottó számhúzójának kiválasztása a stúdióban

A Hatoslottó számhúzói – a stúdióban Sorsolási Bizottság felügyeletében és közjegyző jelenlétében – azon játékosok közül kerülnek kisorsolásra, akiket a Hatoslottó elősorsoláson kisorsoltak és a számsorsolás helyszínén legkésőbb a számhúzók kiválasztását célzó sorsolás megkezdéséig személyesen megjelennek, és nyereményjogosultságukat igazolni tudják. A megjelölt határidő jogvesztő hatályú! Számhúzó-jelölt csak az elősorsoláson kisorsolt és a számsorsolás helyszínén személyesen megjelent játékos lehet, meghatalmazást nem fogadunk el.

A sorsolás módja: a kisorsolt és a számhúzók kiválasztását célzó sorsolásig személyesen megjelent számhúzó-jelöltek az 1-9-ig számozott golyók közül egyenként 1 golyót húznak ki egy sorsolási eszközből. Az 1-6-ig terjedő számokat kihúzó játékosok lesznek a Hatoslottó számhúzói, a fennmaradó (7-9) számokat kihúzó játékosok pedig a tartalékok. A számhúzó játékosok egy-egy nyerőszámot húznak ki a sorsolási eszközből.

Abban az esetben, ha a számhúzó önhibáján kívül nem képes a számhúzásra, lehetőséget biztosítunk arra, hogy kísérője lássa el a számhúzói teendőket.
Abban az esetben, ha a Sorsolási Bizottság megítélése szerint a megjelent számhúzó-jelöltek bármelyike a számsorsolásban való közreműködésre önhibájából alkalmatlan, elveszíti jogosultságát arra, hogy számhúzó-jelölt, illetve ezáltal számhúzó lehessen, így a számsorsolásra az első tartalék játékos lép a helyébe. Az önhibájából alkalmatlan számhúzó-jelölt ebben az esetben csak a nettó 30.000,- Ft alapnyereményre jogosult.

Amennyiben 9-nél kevesebb számhúzó-jelölt jelenik meg a stúdióban, a számhúzók kiválasztását célzó sorsolást annyi golyóból kell lebonyolítani, ahány számhúzó-jelölt megjelent. Amennyiben 6-nál kevesebb számhúzó-jelölt jelenik meg a Hatoslottó sorsoláson, akkor a megjelentek számával azonos darabszámú számozott golyóból húznak, és az általuk kihúzott golyók száma szerinti sorrendben sorsolják ki a nyerőszámokat, majd miután mindenki kihúzott egy-egy nyerőszámot, a játékosok a kisorsolásuk sorrendjében újra sorsolnak. Ez addig ismétlődik, amíg mind a 6 nyerőszám kisorsolásra kerül.

Nyereményjogosultság

A nyereményhez jutás feltétele a 18. életév betöltése. Az a játékos, aki a játék megtételekor, a pályázás időpontjában még nem töltötte be a 18. életévét, nyereményre nem jogosult.

Csak azon játékos juthat nyereményhez, akit előzetesen számhúzó-jelöltnek kisorsoltak, a nyereményjogosultságát igazolni tudja és személyesen megjelenik a stúdióban.

A kisorsolt pályázónak helyszínen be kell mutatnia a Sorsolási Osztály képviselőjének a személyazonosságát és a lakcímét igazoló okmány(oka)t (a pályázáskor megadott címet dokumentummal igazolni kell!), továbbá:

  • értékesítőhelyen befizetett játék esetén a kisorsolt pályázatában megadott azonosító számú átvételi igazolását is,

Amennyiben az átvételi igazolást a játékos Hatoslottó vagy Joker játékban, vagy központi szervezésű automatikus részvételű akcióban elért nyereményének igénylésekor a Szerencsejáték Zrt.-nek korábban már átadta, akkor a korábban az átvételi igazolás átadásakor kapott Nyereményigénylési lap “B” példányát kell bemutatnia a stúdióban.
Az egyhetes, valamint az öthetes átvételi igazolásokat a bemutatással egyidejűleg a Sorsolási Osztály képviselője lefénymásolja, és az eredeti példányokat visszaadja a játékosoknak.
A Sorsolási Osztály képviselője nem vizsgálja, hogy a játékos az átvételi igazolást jogosan vagy jogtalanul tartja-e a birtokában.

  • internetes játék esetén: az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződést vagy bankszámlakivonatot is,
  • SMS-es játék esetén: azt az üzembe helyezett SIM kártyát, amelyről a fogadás történt,
  • ATM-en befizetett játék esetén játék esetén: azt a bankkártyát, amellyel a fogadás történt, vagy azt az üzembe helyezett SIM kártyát amelyhez tartozó telefonszámot az ATM-en való regisztrációkor a játékos megadott.

Az a kisorsolt számhúzó-jelölt, aki a számhúzók kiválasztását célzó sorsolás megkezdéséig nem jelenik meg, elveszíti jogosultságát, hogy számhúzó lehessen, tartalék játékosnak minősül, és ekkor már csak az alapnyereményre lesz jogosult (30.000 Ft). Amennyiben azonban a kisorsolt számhúzó-jelölt nem jelenik meg a sorsolás helyszínén legalább 20 perccel a számsorsolás (televíziós élő adás) megkezdése előtt, az alapnyereményre sem jogosult. A megjelölt határidők jogvesztő hatályúak!
Nem jogosult továbbá a nyereményre a játékos abban az esetben sem, ha megjelenik ugyan a helyszínen, de bármilyen okból nem tudja bemutatni a személyazonosságát igazoló dokumentumokat, valamint

  • nem tudja bemutatni a pályázatához kapcsolódó eredeti átvételi igazolást (vagy annak Szerencsejáték Zrt. részére korábban nyereményigénylés keretében történt átadását igazoló Nyereményigénylési lap “B” példányát),
  • az elektronikus fogadási rendszerben (interneten, SMS-ben, ATM-en) befizetett játékkal történt pályázás esetén amennyiben a játékos nem felel meg a regisztráció feltételeinek (azaz a pályázáskor nem töltötte be 18. életévét, illetőleg nem rendelkezik magyarországi állandó lakhellyel), továbbá SMS-es játék esetén nincs birtokában a játékhoz használt üzembe helyezett SIM kártya,
  • nem tudja bemutatni az ATM-es játék esetében a játék befizetéséhez használt bankkártyát vagy a regisztráció során megadott mobiltelefonszámhoz tartozó üzembe helyezett SIM-kártyát,
  • internetes játék esetén az elektronikus fogadási rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a bankszámlaszerződését vagy bankszámlakivonatát nem tudja bemutatni
  • az elektronikus fogadási rendszerben (interneten, SMS-ben, ATM-en) befizetett játékkal történt pályázás esetében a játékos a személyazonosságát igazoló okiratban és a lakcímkártyáján szereplő adatai nem egyeznek meg a rendszerben tárolt (a regisztráció során megadott vagy később módosított) adataival, illetve ha a pályázó személye és a rendszerben regisztrált személy nem azonos.

Ha a fenti tények valamelyike a Szerencsejáték Zrt. tudomására jut, akkor a nyeremény kifizetését visszautasítja.
A helyszínen a nyertes játékosnak nyilatkoznia kell, hogy a meghirdetett akcióban való részvételét kizáró okok nem állnak fent. A Nyilatkozat aláírása kötelező, annak hiányában a nyertes részére nem adható át/fizethető ki a nyeremény.

Jöhetnek a hozzászólások

Watch Dragon ball super