in

Müller – Violetta Live nyereményjáték

Hirdetés
Hirdetés

Vásárolj bármely Müller üzletben legalább 5.000 Ft összértékű Violetta terméket. A vásárlást igazoló blokkot regisztráld a játék oldalán.

A vásárlást igazoló blokkot őrizd meg, a nyertes blokkot 10 munkanapon belül be kell küldeni.
1 játékos 1 nyereményt nyerhet.

A nyerésre való pályázat menete:

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon egyszeri vásárlással legalább 5000 Ft azaz (ötezer forint) értékben a 4. pontban meghatározott termékből az 5. pontban meghatározott üzletben, majd őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát).

Ezt követően a Játékban a www.violettajatek.hu internetes oldalon történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során meg kell adni a blokkon található, a blokk azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám, dátum, időpont) és a Játékos adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám).

Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat.

Egy blokk adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több a Játék fenti feltételeit kielégítő vásárlás szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a regisztrációhoz megkövetel.

A vásárlást bizonyító blokkot meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti értékben.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja.

Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

Nyeremények:

10 (tíz) db Páros belépőjegy a „Violetta Live” valamelyik budapesti koncertjére.

A Violetta Koncert négy időpontban kerül megrendezésre:

2015. augusztus 29. 14:30
2015. augusztus 29. 19:30
2015. augusztus 30. 14:30
2015. augusztus 30. 19:30

A 10 db páros belépőjegyek középkategóriás jegyek, melyek a négy időpont valamelyikére érvényesek. Az időpont egyeztetés a sorsolást követően történik a nyertesekkel.

A nyereményről bővebb információ a honlapon található (www.violettajatek.hu).

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

A nyeremény másra át nem váltható.

A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

Sorsolás:

A nyeremények nyertesei sorsolás útján kerülnek meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2015. június 9. 10:00óra, helyszíne: Client Service Kft. 1152 Budapest, Szilaspark 10.

Elsőként az 10 db Páros belépőjegy nyerteseit sorsoljuk, majd ezt követően a pótnyerteseket (3 db pótnyertes).

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

nyertes a sorsolás alapján már más nyereményre jogosult (Egy személy egy díjra jogosult),

nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy

ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot értesítése után az értesítését követő 10 munkanapon belül nem juttatja el a Szervezőnek vagy,

ha a Szervező a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest (a nyerteseket a sikertelen e-mail értesítést követően, a megadott telefonszámon is megkíséreljük értesíteni), valamint

ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást vagy a kiválasztást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

Egy regisztráció csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosít.

Egy személy egy díjra jogosult. Ha ugyanazon személyt két vagy több nyeremény tekintetében is nyertesként sorsolják ki, helyébe a pótnyertes lép.

A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint nevüket a Játék honlapján közzé tesszük.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik kézi sorsolással közjegyző jelenlétében.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 10 munkanapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

Cím a nyertes blokk beküldéséhez: Client Service Kft. 1592 Budapest, Pf. 494.

Várjuk a kommentedet!

Nestlé nyereményjáték – SPAR, INTERSPAR

Rauch IceTea nyereményjáték: Találkozzunk az EFOTT-on!